Pályázatok

Nyertes pályázatok

Inkubátor Program 2017 – Felhívás

A fiatal alkotók magyar mozgóképkultúra gazdagításában betöltött szerepét elismerve, a Magyar Nemzeti Filmalap pályázatot hirdet pályakezdő filmrendezők számára, első egész estés játékfilmjük elkészítésének elősegítésére.

FELHÍVÁS A MAGYAR NEMZETI FILMALAP ZRT. INKUBÁTOR PROGRAMJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

ELSŐFILMES RENDEZŐK SZÁMÁRA

A fiatal alkotók magyar mozgóképkultúra gazdagításában betöltött szerepét elismerve, a Magyar Nemzeti Filmalap pályázatot hirdet pályakezdő filmrendezők számára, első egész estés játékfilmjük elkészítésének elősegítésére.

Online jelentkezési lap

CÉLOK

A Filmalap az INKUBÁTOR PROGRAMOT azzal a céllal hozta létre, hogy első egész estés (min. 70 perces) filmként kis költségvetésű játék-, animációs vagy dokumentumfilmek készüljenek. A program lehetőséget teremt a fiatal rendezők innovatív, kísérletező alkotói bemutatkozására, és kiemelt célja, hogy biztosítsa a magyar film műfaji sokszínűségét.

A Filmalap célja továbbá, hogy az INKUBÁTOR PROGRAM résztvevői a Filmalap támogatási rendszerét megismerjék, és megfelelő referencia szerzése révén a későbbi pályázatokban minél sikeresebben szerepeljenek.

A program keretében a Filmalap a filmalkotások elkészítéséhez a pénzbeli támogatáson túl szakmai és gyakorlati segítséget nyújt. A pályázatok elbírálása gyorsabb, egyszerűsített eljárás mellett folyik.

A megváltozott pályázati rendszerben a szakmai mentorok által kiválasztott tíz projekt először egy forgatókönyv-fejlesztési folyamatban vesznek részt, melynek célja, hogy a későbbi Pitch Fórumon felkészültebb, kiforrottabb filmtervek versenyezzenek egymással. Az egyes pályázati szakaszok meghatározása egy feszesebb ütemtervet kíván a pályázóktól, másrészt a forgatókönyv-fejlesztési szakasz meghosszabbítása biztosabb felkészülést jelent a Pitch Fórumra, a filmgyártási pályázatra meghatározott határidő pedig megfelelő időt biztosít a gyártási szakaszra való felkészüléshez.

A mentorok a projektek forgatókönyv-fejlesztésre történő kiválasztásában és a Pitch Fórumra való felkészítésében vesznek részt. A Pitch Fórumon a mentoroktól eltérő szakmai zsüri pedig – a szakmai közönség mellett - a nyertes filmtervek egy részét választja ki.

 

A PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA BIZTOSÍTOTT ELŐNYÖK:

-        Jogi segítségnyújtás: a filmalkotás megvalósításához kapcsolódóan (a pályázat benyújtásához, a csatolandó szerződések és jogi nyilatkozatok elkészítéséhez, szerzői jogok tisztázásához, cégalapításhoz, stb.),

-        Pályázati segítségnyújtás: a pályázati dokumentáció összeállításához  

-        Infrastruktúra: a Filmalap infrastruktúrájának igénybevétele (pl. helyiséghasználat fejlesztési megbeszélésekre, az egyes alkotócsoportok egymással történő konzultációjára, vetítési lehetőség a Filmalap Róna utcai vetítőtermében - N épület),

-        Rendszeres konzultációk: A Filmalap a nyertes projektek résztvevői számára a program egyes szakaszaihoz kapcsolódva szakmai konzultációkat tart (pl. forgatókönyv-fejlesztés, marketing koncepció készítés, forgalmazási kérdések),

-        Szakmai felkészítés: a pályázók szakmai és gyakorlati felkészítése a Pitch Fórumra szakmai mentori csapat által

-        Kedvező feltételek:

o   soronkívüli döntés a pályázati folyamat során

o   kibővített jelentkezői kör,

o   a program résztvevőit az adminisztrációs díj és a filmszakmai és pénzügyi ellenőri díj megfizetésének kötelezettsége nem terheli,

o   producer-mentor is lehet egy megvalósuló film producere,

o   a filmalkotás megvalósításában megfelelő referenciával rendelkező producerrel együtt olyan producer is részt vehet, aki állami felsőoktatási képzésben producer szakon diplomát szerzett.

                                   

A PROGRAM FOLYAMATÁNAK RÉSZLETES LEÍRÁSA

I.               JELENTKEZÉS

A Filmalap Inkubátor Programban az alábbi államilag elismert felsőoktatási képzésekben diplomát szerzett magyar vagy EGT állampolgárok vehetnek részt rendezőként:

-      Színház- és Filmművészeti Egyetem - (mozgókép) rendező szak

-      Budapesti Metropolitan Egyetem – animáció szak, mozgóképművész szak

-      Eötvös Lóránd Tudományegyetem – filmkészítő szakirány

-      Moholy-Nagy Művészeti Egyetem – animáció szak, médiaművész szak

-      Eszterházy Károly Főiskola (Eger) – mozgóképművész szak

A fenti felsőoktatási intézményekben diplomát szerzetteken túl a Filmalap elfogadja a következő pályázók jelentkezését is: 

(a)    külföldi felsőoktatási intézményekben filmrendezői, filmkészítői, animációs, mozgóképművész és hasonló szakokon diplomát szerzett.

(b)   a fenti felsőoktatási intézményekben, de egyéb szakokon diplomát szerzettek, amennyiben rendezői minőségükben rövidfilmjük, illetve animációs filmjük egy nemzetközi filmfesztivál hivatalos (nemzetközi) versenyprogramjában szerepelt. A fesztivál részvételt a jelentkezőnek megfelelően igazolnia kell.

(c)    olyan alkotók, akiknek rendezőként rövidfilmjük vagy animációs filmjük nemzetközi fesztivál hivatalos (nemzetközi) versenyprogramjában díjat nyert. A fesztivál-díjat a jelentkezőnek megfelelően igazolnia kell.

Feltétel, hogy a jelentkező rendezőnek Magyarországon még nem került moziban bemutatásra egész estés (min. 70 perces) filmalkotása. 

A Filmalap mérlegelés alapján olyan alkotók, illetve hallgatók jelentkezését is elfogadhatja, akik a fenti képzéseken diplomát még nem szereztek, amennyiben az abszolutórium megszerzését a felsőoktatási intézmény igazolja.

Felhívjuk az Inkubátor Programra jelentkezők figyelmét, hogy a Filmalap eseti pályázati rendszerében nyújtott vizsga-és diplomafilmek támogatása továbbra is ebben a támogatási formában történik.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok

-      kitöltött jelentkezési lap

-      nyilatkozatok (aláirva és beszkennelve):

o   az Inkubátor Programban való részvételre vonatkozó kötelezettségvállalásról

-       Más alkotó ötlete vagy adaptáció esetén a megfilmesitési jog megszerzésére vonatkozó opciós szerződés vagy felhasználási szerződés másolata. Az opciós vagy felhasználási szerződésekben kiköthető, hogy a hatálybalépés feltétele a pozitív támogatói döntés,

-      a jelentkező diplomájának másolata, vagy az abszolutórium megszerzésének igazolása,

-      az esetleges fesztivál részvétel vagy díj igazolása,

-      amennyiben a jelentkezőnek már készült rövidfilmje, annak online, akár jelszóval védett elérhetősége,

-      a jelentkező (az elkészülő filmalkotás rendezője) által írt saját vagy más forgatókönyvíró által megírt szinopszis max. 1 oldal, és treatment max. 5 oldal terjedelemben

A jelentkezés módja: a jelentkezéshez szükséges dokumentumok feltölthetők az mnf.hu/hu/palyazatok/inkubator oldalon. Pályázni online lehet – személyesen vagy postán beküldött pályázati anyagot nem fogadunk el.

A jelentkezés határideje: 2017. szeptember 1.

 

II. ELŐVÁLOGATÁS

A jelentkezők által benyújtott treatmentek alapján a mentorok kiválasztják azt a legfeljebb 10 rendezőt, akik lehetőséget kapnak filmtervük forgatókönyvének fejlesztésére, majd a fejlesztés után a Pitch Fórumon való részvételre.

 

A forgatókönyv fejlesztésben részt vevő filmtervek kiválasztásának határideje: 2017. október 1.

Az előválogatón kiválasztott treatmentek alkotóit a Filmalap e-mailben értesíti és nevüket honlapján közzéteszi.

 

III. FORGATÓKÖNYV FEJLESZTÉSI SZAKASZ

A Filmalap a forgatókönyv-fejlesztéshez 2.000.000,-Ft összegű támogatást nyújt, támogatási rendszerén belül, pályázat keretében. 

A pályázatot a jelentkező (rendező) nyújthatja be, illetve olyan jogi személy is, amelyben a jelentkező tulajdoni részesedéssel rendelkezik, illetve amely jogi személlyel a jelentkező egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

A forgatókönyv-fejlesztési pályázat beadási határideje: 2017. október 22.

 

Pályázati dokumentáció: 

1.              a szinopszis és treatment legutolsó változata; 

2.     online regisztrációs adatlap előzetes kitöltése (elérhető a Filmalap honlapjáról), amelyet a pályázónak alá kell írnia;

3.     amennyiben a pályázó jogi személy, vagy egyéb szervezet, a pályázó vezető tisztségviselőjének/tisztségviselőinek, képviselőjének közjegyző által készített aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának másolata;

4.     magánszemély esetén személyi igazolvány és lakcímkártya másolata;

5.     komplex pályázati nyilatkozat;

6.     a mozgóképszakmai hatóság által a pályázó szervezet vagy személy nyilvántartásba vételéről (filmirodai regisztrációról) hozott jogerős határozat másolata;

7.     forgatókönyv/filmterv-fejlesztési költségvetés és finanszírozási terv; 

8.     amennyiben a pályázó a forgatókönyv, szinopszis felhasználási jogaival rendelkezik, az ezt hitelt érdemlően igazoló eredeti dokumentumok;

9.     a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál vezetett önkéntes műnyilvántartásba vételről szóló igazolás.

 

A pályázatból ki van zárva és támogatásban nem részesülhet:

a) akit a mozgóképszakmai hatóság nem vett nyilvántartásba, vagy onnan törölt,

b) akinek az állammal szemben fennálló adó-, járulék- vagy egyéb köztehertartozása van,

c) aki a vonatkozó jogszabályok szerinti kötelespéldány szolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget,

d) aki az Mktv. szerinti támogató szervezet által nyújtott támogatás felhasználásával nem számolt el, elszámolását a támogató szervezet nem fogadta el, vagy a támogató szervezettel szemben lejárt, teljesítetlen fizetési kötelezettséggel rendelkezik,

e) az a szervezet, amelynek vezető tisztségviselői vagy tulajdonosai között olyan személy van, aki a támogatási igény benyújtását megelőző három évben olyan szervezet vezető tisztségviselője volt, amely a vezető tisztségviselésének időtartama alatt felhasznált közvetlen támogatással a támogatóval szemben nem számolt el, vagy elszámolását a támogató szervezet nem fogadta el,

f) az a szervezet, amelynek tulajdonosai között olyan szervezet van, amely a támogatási igény benyújtását megelőző három évben felhasznált közvetlen támogatással a támogatóval szemben nem számolt el, vagy elszámolását a támogató szervezet nem fogadta el,

g) aki ellen csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb, jogszabályban meghatározott megszüntetésre irányuló eljárás van folyamatban,

h) aki a rendezett munkaügyi kapcsolatok külön jogszabályban meghatározott feltételeinek nem felel meg,

i) valamely EGT-államban székhellyel rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely legkésőbb az állami támogatás folyósításkor nem rendelkezik magyarországi telephellyel vagy fiókteleppel,

j) a Döntőbizottság tagjai, a Támogató vezető tisztségviselői, vezető állású munkavállalói, illetve ezek közeli hozzátartozói, továbbá olyan szervezetek, amelyekben ezen személyek képviseletre jogosult vezető tisztségviselők, vagy azokban tulajdoni részesedéssel – ide nem értve a nyilvános részvénytársaságokat – rendelkeznek,

k) akivel/amellyel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.

A Filmalap Döntőbizottságának döntését követően a forgatókönyv-fejlesztési támogatási szerződés megkötésének határideje: 2017. november 30.

A Filmalap Támogatási Szabályzatától eltérően a támogatási szerződést a természetes személy pályázóval, illetve olyan jogi személlyel is megkötheti, amelyben a pályázó természetes személy tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy amely jogi személlyel a pályázó egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

A program résztvevőinek a forgatókönyv fejlesztési támogatásra vonatkozó pályázat beadását követően 5 hónap áll rendelkezésére a forgatókönyv megírására.

Az elkészült forgatókönyvek leadási határideje: 2018. március 18.

A forgatókönyvírás során a résztvevőknek a Filmalap forgatókönyv-fejlesztő csapata rendszeres (havonta legalább egy) konzultációs lehetőség biztosít.

A forgatókönyv végleges változatának elfogadásáról a Filmszakmai Döntőbizottság soron kívül dönt. 

IV. FILMALAP INKUBÁTOR PITCHFÓRUM

A forgatókönyv-fejlesztésben részt vett alkotókat (rendező, forgatókönyvíró) a szakmai mentorok készítik fel a Pitch Fórumra. Az alkotók meghívott szakmai közönség és a Pitch Fórum szakmai zsűrije előtt mutatják be filmtervüket.

A Pitch Fórum várható időpontja: 2018. március 28.

A maximum 5 nyertes projekt kiválasztása a Pitch Fórumon történik az alábbiak szerint:

-  a Pitch Fórumra meghívott szakmai közönség 2 projektet választ ki,

-  a szakmai zsűri maximum 3 projektet választ ki. 

V. FILMGYÁRTÁSI SZAKASZ

A Pitch Fórumon nyertes projektek filmenként egy-egy projektcéget hoznak létre és filmgyártási pályázatot nyújtanak be alacsony költségvetésű (low budget) film elkészítéséhez.

A Filmalap Filmszakmai Döntőbizottsága a projekteket a Filmalap pályázati rendszerében előzetesen támogathatónak tekinti és azokról soron kívül dönt.

A filmgyártási pályázat beadásának határideje: 2018. május 31.

A filmgyártási pályázat megkötésének határideje: 2018. június 30.

A támogatás maximális mértéke a következő:

-        játékfilm elkészítésére 62.000.000,- Ft,

-        dokumentumfilm elkészítésére 22.000.000,- Ft,

-        animációs film elkészítésére 82.000.000,- Ft.

A filmgyártási támogatás összege magában foglalja az alábbi marketing költségeket, összesen legfeljebb 2.000.000,- Ft összegben:

-        produkciós fotós költsége

-        produkciós sajtós (PR szakember)

A Filmalap a filmgyártási támogatást az alábbi ütemezésben nyújtja:

                  -      a támogatási szerződés megkötését követően  90%,

                  -      elszámolás után 10%.

A költségvetés kidolgozásánál és a finanszírozás összeállításánál a program résztvevői kötelesek a 25%-os közvetett támogatást figyelembe venni.

A filmgyártási szerződés megkötéséhez forgalmazási szerződés megléte nem szükséges. A Filmalap által felkért marketing szakemberek konzultációt tartanak az alkotók részvételével a film marketing koncepciójának elkészítéséről, majd a filmalkotás végső vágott verziójának elkészülését követően. A konzultációkon való részvétel kötelező.

A filmalkotás moziban történő bemutatásának határideje a filmgyártási támogatási szerződés megkötésétől számított 12 hónap. Animációs filmek esetében - a megvalósítás időigényességére tekintettel - a moziban történő bemutatás határideje a filmgyártási támogatási szerződés megkötésétől számított 24 hónap.

VI. FORGALMAZÁS, MARKETING

A Filmalap által felkért marketing szakemberek konzultációt tartanak az alkotók részvételével a film marketing koncepciójának elkészítéséről a gyártás során, majd a filmalkotás végső vágott verziójának elkészülését követően. A konzultációkon való részvétel kötelező.

A magyarországi forgalmazásra vonatkozóan a Filmalap, a támogatott és a forgalmazó háromoldalú forgalmazási szerződést kötnek. A nemzetközi forgalmazást a Filmalap saját hatáskörben, sales részlegén keresztül végzi. A Filmalap nemzetközi világforgalmazó érdeklődése esetén, meghatározott feltételekkel az alkotókkal ettől eltérően is megállapodhat.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Filmalap Inkubátor Program keretében benyújtott pályázatokra, valamint azok alapján nyújtott támogatásra egyebekben a Filmalap Támogatási Szabályzata és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény rendelkezései alkalmazandók.

A jelentkezők a pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást az inkubator@filmalap.hu email címen kérhetnek.

Az online jelentkezési lap itt található

A honlap zavartalan működése érdekében cookie-kat (sütiket) használunk.RENDBEN