Pályázatok

Nyertes pályázatok

Az Inkubátor Program forgatókönyv-fejlesztési pályázat

Pályázati kiírás az Inkubátor Program fogatókönyv-fejlesztési támogatására, a Program nyertes projektjei számára.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MAGYAR NEMZETI FILMALAP ZRT. INKUBÁTOR PROGRAM FORGATÓKÖNYV FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSÁRA  

A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. (továbbiakban: Filmalap) az INKUBÁTOR PROGRAMOT azzal a céllal hozta létre, hogy első egész estés (min. 70 perces) filmként olyan kis költségvetésű játék-, animációs vagy dokumentumfilmek készüljenek, melyek lehetőséget teremtenek a fiatal rendezők innovatív, kísérletező alkotói bemutatkozására. A Filmalap a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben és a Támogatási Szabályzatában foglalt pályázati elvekkel összhangban egyedi pályázatot írhat ki, a Támogatási Szabályzattól eltérő feltételekkel. Jelen pályázati kiírás az INKUBÁTOR PROGRAM nyertes projektjeinek forgatókönyv fejlesztésére vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza.

I.     A pályázók

1.1       Az INKUBÁTOR PROGRAM nyertes projektjeinek rendezői egyénileg vagy projekttársaság útján pályázhatnak, amennyiben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Nemzeti Filmirodájának a Mozgóképszakmai szervezetek és természetes személyek nyilvántartásába vételéről hozott jogerős határozatával rendelkeznek.

1.2       A projekttársaság alapítói a következő személyek lehetnek:            

- a pályázó rendező,            

- a filmalkotás producere(i),            

- a producer többségi tulajdonában álló gazdasági társaság.

1.3       Amennyiben a projekttársaságban más személyek is alapítók, a fenti személyeknek a projekttársaságban együttesen legalább többségi tulajdonrésszel kell rendelkezniük.

1.4       Egy producer, illetve a producer közvetlen vagy közvetett befolyása alá tartozó gazdasági társaság kizárólag egy nyertes projekthez kapcsolódó projekttársaságban vehet részt. Ezen szabály alól a Filmalap méltánylást érdemlő esetben felmentést adhat. Minden projekt köteles legkésőbb a filmgyártási támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáig egy – a Filmalap által előzetesen jóváhagyott - elsőfilmes producert is megbízni a filmgyártás teljes folyamatára.

II.  A pályázat benyújtása             2017. január 1. és február 1. között

III.           A pályázat benyújtásának módja

3.1       A pályázat benyújtásakor a pályázó online adminisztrációs adatlap kitöltésére köteles, amely a Filmalap honlapján elérhető. https://pkr.mnf.hu/Account/Registration

3.2       Az adatlapot a pályázó az online regisztrációt követő 5 napon belül kinyomtatva, eredetiben aláírva a pályázati mellékletekkel együtt köteles a Filmalap székhelyén (1145 Budapest Róna utca 174 N. épület) személyesen vagy meghatalmazott útján (előre egyeztetett időpontban) benyújtani. A pályázat benyújtásának időpontja papíralapú dokumentáció leadásának időpontja.

3.3       A pályázati adatlapot és mellékleteit egy eredeti példányban – minden oldalon cégszerű aláírással ellátva –, és egy elektronikus formában (CD, DVD, stb.) kell magyar nyelven benyújtani.

IV.  A támogatás összege

4.1       A forgatókönyv fejlesztés támogatása 2.000.000,- Ft, mely az alábbi ütemezésben kerül kifizetésre:

·               500.000,- Ft, közvetlenül a támogatási szerződés megkötését követően

·               750.000,- Ft a forgatókönyv első verziójának bemutatását követően (a fejlesztési igazgató teljesítésigazolása alapján) ·               650.000,- Ft a végleges forgatókönyv elfogadását követően.

·               100.000,- Ft a pénzügyi elszámolás és szakmai záró beszámoló Döntőbizottság általi elfogadását, és a támogatási szerződés lezárását követően

4.2       A pályázóknak forgatókönyv fejlesztési költségvetést kell benyújtaniuk.

V.            Döntés a támogatásról

5.1       A Filmalap a döntését a hiánytalan pályázati dokumentáció benyújtását követően soron kívül hozza meg, a legközelebbi döntőbizottsági ülésen, a forgatókönyv-olvasók, a fejlesztők és a fejlesztésért felelős szervezeti egység vezetőjének javaslata alapján.

5.2       A Filmalap a döntésétől számított legkésőbb 15 munkanapon belül írásban értesíti a pályázót.

VI.          A támogatási szerződés

6.1       A támogatási szerződést a Filmalap a pályázókkal (projekttársasággal) a döntés kihirdetését követő 30 napon belül köti meg. Amennyiben pályázók projekttársasággal nem rendelkeznek, a Filmalap a támogatási szerződést bármely olyan jogi személlyel megkötheti, amely rendelkezik a szinopszis/treatment/forgatókönyv megfilmesítési jogaival 6.2       A támogatottak mentesülnek az adminisztrációs díj és a szakmai és pénzügyi ellenőr díjának megfizetése alól.

VII.       Forgatókönyv fejlesztés folyamata

7.1       A forgatókönyv fejlesztési támogatási szerződés megkötésétől kezdve legfeljebb 6 hónap áll a támogatottak rendelkezésére a forgatókönyv végleges változatának megírására.

7.2       A forgatókönyvírás során a résztvevőknek a Filmalap forgatókönyv-fejlesztő csapata rendszeres (havonta legalább egy) konzultációs lehetőséget biztosít.

7.3       A forgatókönyv végleges változatának elfogadásáról a Filmszakmai Döntőbizottság soron kívül dönt. A forgatókönyv elfogadásáról szóló döntést követően a forgatókönyv a Filmalap jóváhagyása nélkül nem változtatható meg.

VIII.     Elszámolás, ellenőrzés, a pályázat lezárása

8.1       A támogatási összeg elszámolása a mindenkori adó- és számviteli jogszabályoknak megfelelően, magyar forintban történik.

8.2       A támogatott a Filmalap által meghatározott könyvelési program felhasználásával köteles könyvelését és pénzügyi elszámolását vezetni. A támogatott a szerződés teljesítéséről a támogatási szerződésben meghatározott ütemezés szerint pénzügyi elszámolást köteles a szerződésben megjelölt határidőben és módon benyújtani. A pénzügyi elszámolást a Filmalap részéről a pénzügyi ellenőr ellenőrzi.

8.3       A támogatási szerződés teljesítését szakmai szempontból a filmszakmai ellenőr ellenőrzi. A filmszakmai ellenőr feladata a támogatott cél megvalósulásának ellenőrzése.

8.4       A pénzügyi beszámoló elfogadását követően a Filmalap értékeli a pályázatot, ezen belül a támogatási cél megvalósítását, a támogatási összeg felhasználásának megalapozottságát a Produkciós Igazgató ellenőrzi és fogadja el, elfogadása esetén a Filmszakmai Döntőbizottság a pályázatot lezárja.

IX.          Egyéb rendelkezések A Filmalap Inkubátor Program keretében benyújtott pályázatokra, valamint azok alapján nyújtott támogatásra jelen Pályázati Kiírásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Filmalap Támogatási Szabályzata és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény rendelkezései alkalmazandók.

Budapest, 2016. december 22.    

Mellékletek

I.               A pályázat mellékletei  

1.     a szinopszis és treatment legutolsó változata

2.     online regisztrációs adatlap előzetes kitöltése (elérhető a Filmalap honlapjáról), amelyet a pályázónak – ideértve a referenciát adó társpályázót is – alá kell írnia;

3.     amennyiben a pályázó jogi személy, vagy egyéb szervezet, a pályázó vezető tisztségviselőjének/tisztségviselőinek, képviselőjének közjegyző által készített aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának másolata,

4.     magánszemély esetén személyi igazolvány és lakcímkártya másolata,

5.     komplex pályázati nyilatkozat: innen letölthető

6.     a mozgóképszakmai hatóság által a pályázó szervezet vagy személy nyilvántartásba vételéről (filmirodai regisztrációról) hozott jogerős határozat másolata

7.     forgatókönyv/filmterv-fejlesztési költségvetés és finanszírozási terv;

8.     amennyiben a pályázó a forgatókönyv, szinopszis felhasználási jogaival rendelkezik, az ezt hitelt érdemlően igazoló eredeti dokumentumok;

9.     a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál vezetett önkéntes műnyilvántartásba vételről szóló igazolás.

II.             A támogatási szerződés mellékletei  

1.   amennyiben a Támogatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) köztartozásmentes adózói adatbázisában nem szerepel, a NAV és a székhely/lakóhely szerinti önkormányzat által kiállított 30 napnál nem régebbi ún. „nemleges igazolások” (Budapesten az iparűzési adó esetében a Fővárosi Önkormányzat az illetékes);

2.   Támogatott elkülönített bankszámlájának száma, amelyen a támogatás összegének felhasználása elkülönítetten nyilvántartható (projekttársaság esetén a számla megjelölése)

3.   felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra a Támogatott valamennyi bankszámlájára vonatkozóan, amennyiben Filmalap közvetlenül folyósítja a nyújtott támogatást

4.   a fejlesztésben részt vevő valamennyi szerzővel kötött végleges szerződés, amelyre vonatkozóan a pályázati dokumentáció csupán szándéknyilatkozatot vagy előszerződést tartalmazott,

5.   véglegesített, a Támogatott és a Filmalap képviselője által aláírt fejlesztési munkaterv,

6.   véglegesített költségvetés    

A honlap zavartalan működése érdekében cookie-kat (sütiket) használunk.RENDBEN