A Filmalapról

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. üzleti célú kapcsolattartással összefüggő adatkezeléséről

1.1 Adatkezelő és elérhetőségei

Az adatkezelő cégneve: MAGYAR NEMZETI FILMALAP KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)
Székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174.;
Pf: Budapest 1365 Pf. 748.
E-mail címe: filmalap@filmalap.hu
Telefonszáma: (+36 1) 461 1320
Honlap: mnf.hu

1.2 Adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének az adatai a következők:

Neve: Dr. Bottyán Béla
Postacíme: 1145 Budapest, Róna u. 174.;
Pf: Budapest 1365 Pf. 748.
E-mail címe: bottyan.bela@filmalap.hu
Telefonszáma: +36 1 461 1365

1.3 A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, és az adatok megőrzésének ideje

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő

Az érintett* kapcsolattartási célú adatai: név, e-mail cím, lakcím (ha az érintett nem rendelkezik e-mail címmel), telefonszám, munkáltatójának neve, az érintett munkaköre   

*Az érintett a jelen adatkezelési tájékoztató értelmezésében jelent valamennyi érintett természetes személyt, az Adatkezelő munkavállalóját kivéve.
Az érintettel való üzleti célú kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás Az Adatkezelőnek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok magas szintű ellátásához fűződő jogos érdeke A jogviszony fennállását követően a szerződésből eredő igények érvényesítésének elévüléséig; jogviszony hiányában 10 év; hozzájárulás esetén 10 év vagy ezt megelőzően annak visszavonásáig vagy a cél megszűnéséig
filmszakmai eseményekre, rendezvényekre történő meghívók, szakmai anyagok küldése Az Adatkezelőnek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok magas szintű ellátásához fűződő jogos érdeke
Az érintettek és a filmszakmai szereplők közötti szakmai közvetítés, ajánlás Az Adatkezelőnek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok magas szintű ellátásához fűződő jogos érdeke
Szakmai referencia biztosítása beszerzési, közbeszerzési eljárásban (Filmlabor Igazgatóság) Az Adatkezelőnek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok magas szintű ellátásához fűződő jogos érdeke
 Marketing célú megkeresések, üdvözlőlapok küldése Az érintett hozzájárulása
Az érintett szakmai (fényképes) önéletrajza Az érintettek és a filmszakmai szereplők közötti szakmai közvetítés, ajánlás Az Adatkezelőnek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok magas szintű ellátásához fűződő jogos érdeke A jogviszony fennállását követően a szerződésből eredő igények érvényesítésének elévüléséig; jogviszony hiányában 10 év
Filmforgalmazási célú adattovábbítás forgalmazók részére (Nemzetközi Igazgatóság)
Alkotók, rendezők, producerek, operatőrök szakmai önéletrajzának bemutatása az Adatkezelő mnf.hu weboldalán
(Köz)beszerzési eljárásban szakmai tapasztalat igazolása (Filmlabor Igazgatóság) 
Képmás és hangmás werkfotókon, forgatáson készített képfelvételeken, werkfilmen és traileren, valamint filmbemutató plakátokon szereplő adatok Filmforgalmazáshoz, filmterjesztéshez, a filmhez kapcsolódó promóciós tevékenységhez szükséges anyagok rendelkezésre bocsátása Az Adatkezelőnek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok magas szintű ellátásához fűződő jogos érdeke A jogviszony fennállását követően a szerződésből eredő igények érvényesítésének elévüléséig;
Név, képmás, hangmás,  videófelvétel  Kis filmalkotások (stúdióbeszélgetések), valamint riportok, interjúk előállítása filmalkotások szerzőivel, művészekkel promóciós céllal Az érintett hozzájárulása A hozzájárulás visszavonásáig vagy a cél megszűnéséig
Film- és videószolgáltatás keretében gyártott kép- és hangfelvétel utómunkája Szerződés teljesítése 10 év
Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím Filmklub tagok nyilvántartása Az érintett hozzájárulása A hozzájárulás visszavonásáig vagy a cél megszűnéséig
Filmklub hírlevél küldése
Exit interjú során történő kép és hangmás, valamint az ezekben szereplő adatállomány Vélemény rögzítése és közzététele filmvetítések utén Az érintett hozzájárulása A hozzájárulás visszavonásáig vagy a cél megszűnéséig
Exit kutatáshoz szükséges adatok (életkor, nem, lakcímhez kapcsolódó irányítószám) Exit kutatás végzése filmvetítések után Az érintett hozzájárulása A hozzájárulás visszavonásáig vagy a cél megszűnéséig

A fenti, jogos érdeken alapuló adatkezelések kapcsán az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett a fenti adatokat teljeskörűen nem adja meg akkor az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye lehet, hogy az érintett számára az Adatkezelő nem tud üzleti célú kapcsolatot tartani, üzleti célú megkereséseket tenni, illetve nem tudja biztosítani a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátását.

A jogos érdeken alapuló adatkezelés tekintetében az érintettet megilleti a tiltakozás joga (ld. 1.7. E pont)!

Marketing célú megkeresések, üdvözlőlapok küldése céljából folytatott adatkezeléssel kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulás előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult a hozzájárulását megtagadni valamint azt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonni az Adatkezelő központi e-mail címén vagy telefonszámán. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása az érintettre nézve semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel nem járhat. 

1.4 Személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

Címzettek kategóriája A címzettek részére átadott személyes adatok kategóriája A címzett kategóriája (ha van ilyen) A címzett által végzett tevékenység
Filmszakmai szereplők, filmprodukciós cégek (belföldi és külföldi) Az érintett kapcsolattartási célú adatai, az érintett szakmai (fényképes) önéletrajza Önálló adatkezelő Filmszakmai tevékenységhez kapcsolódóan az érintettel való kapcsolatfelvétel, részére ajánlattétel
Filmforgalmazó társaságok Az érintett szakmai önéletrajza Önálló adatkezelő Filmpromóciós tevékenység
Közbeszerzési eljárásban ajánlatkérő (belföldi és külföldi) Az érintett szakmai (fényképes) önéletrajza Önálló adatkezelő Közbeszerzési eljárás lefolytatása
Utómunka stúdiók Kép- és hangfelvétel Adatfeldolgozó Filmanyagok utómunkáinak elvégzése a részére átadott gyártási anyag alapján
Care All Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; AW-DEV Computer Korlátolt Felelősségű Társaság; IT-PNG-SYSTEM Korlátolt Felelősségű Társaság; Blueray Digital Korlátolt Felelősségű Társaság; Daazo Film- és Médiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; MICROWARE HUNGARY Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Az Adatkezelő informatikai szerverein tárolt személyes adatok, a honlap fejlesztéssel, tárhelyszolgáltatással hozzáférhetővé váló személyes adatok Adatfeldolgozó Az adatfeldolgozók az Adatkezelővel fennálló jogviszonyuk alapján IT szolgáltatást végzenek az informatikai rendszer technikai üzemeltetésével kapcsolatban.

A külföldi rendezvényszervezők részére történő adattovábbítás esetén

 1. az EGT tagállamok területén működő rendezvényszervezők esetében az adattovábbításhoz további garanciák nem szükségesek;
 2. az alábbi harmadik országokba történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke szerinti megfelelőségi határozaton alapul, tekintettel arra, hogy ezen országok jogrendszere biztosítja a személyes adatok védelmének Európai Unió által elvárt szintjét: Kanada, Svájc, Argentína. A vonatkozó megfelelőségi határozatok az alábbi linken érhetők el:
  Kanada: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32002D0002 
  Svájc: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32000D0518 
  Argentína: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32003D0490 
 3. A fenti országokon kívüli harmadik országokba – így az Adatkezelő tevékenységének jellegéből fakadóan többek között az Amerikai Egyesült Államokba, Kínába, Oroszországba, Indiába, Japánba, valamint Egyiptomba történő adattovábbítás a GDPR 49. cikk (1) c) pontja alapján történik.

1.5 Különleges adatok kezelése

Az Adatkezelő különleges adatot az üzleti célú kapcsolattartással összefüggő adatkezelés során nem kezel.  

1.6 Más forrásból beszerzett érintetti adatok

Kezelt adatok köre Kezelt adatok forrása
Név, céges telefonszám, e-mail cím Nyilvános adatbázis üzemeltető

1.7 Érintetti jogok jelen adatkezelés vonatkozásában

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. A pályázót megilleti továbbá az a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog. 

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során az érintett jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A) A hozzáféréshez való jog

Az érintett bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá , harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során az érintett arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező pályázói kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az érintett hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben az érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat, példányonként/oldalanként 200 Ft-ot számol fel. 

B) A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő a pályázóra vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja a pályázó, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal érintettszemélyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A pályázót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. 

C) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Amennyiben az érintett valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben: 

 • az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az érintett hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást az érintett visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A pályázót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

D) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben: 

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az érintett hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a pályázót előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A pályázót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

E) A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a pályázóra vonatkozó adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, az érintett jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy  

 • az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
 • az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

F) Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni. Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) lehet panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei:  

Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Az érintett jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Az érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a pályázót a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

1.8 Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az Adatkezelőnek a pályázókra vonatkozó adatkezelése során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik.

***

Hatályos: 2018. május 25-től.

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Cookie adatkezelési tájékoztatónkat itt találhatja meg.

Megértettem