A Filmalapról

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. közbeszerzési eljárással kapcsolatos adatkezelésről

1.1 Adatkezelő és elérhetőségei

Az adatkezelő cégneve: MAGYAR NEMZETI FILMALAP KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)
Székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174.;
Pf: Budapest 1365 Pf. 748.
E-mail címe: filmalap@filmalap.hu
Telefonszáma: (+36 1) 461 1320
Honlap: mnf.hu

1.2 Adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének az adatai a következők:

Neve: Dr. Bottyán Béla
Postacíme: 1145 Budapest, Róna u. 174.;
Pf: Budapest 1365 Pf. 748.
E-mail címe: bottyan.bela@filmalap.hu
Telefonszáma: +36 1 461 1365

1.3 A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, és az adatok megőrzésének ideje  

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő
Az ajánlattevő, részvételre jelentkező (egyéni vállalkozó) azonosítási adatai (név, székhely, adószám, egyéni vállalkozói nyilvántartási szám,   Ajánlattevő azonosítása a közbeszerzési eljárásban, a közbeszerzési eljárás előkészítése Szerződés teljesítése / közbeszerzési eljárás lefolytatásával összefüggő jogszabályokban előírt kötelezettség teljesítése A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 46.§ (2) bekezdése szerinti megőrzési idő végéig
Az ajánlattevő, részvételre jelentkező kapcsolattartási adatai (képviselő neve, e-mail cím, telefonszám) A közbeszerzési eljárásban történő írásbeli kommunikáció, kapcsolattartás Szerződés teljesítése / közbeszerzési eljárás lefolytatásával összefüggő jogszabályokban előírt kötelezettség teljesítése A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 46.§ (2) bekezdése szerinti megőrzési idő végéig
Társasági iratokon, aláírási címpéldányon szereplő adatok (jogi személy ajánlattevő, részvételre jelentkező esetén) Ajánlattevő képviselőjének azonosítása, közbeszerzési feltételek elbírálása Szerződés teljesítése / közbeszerzési eljárás lefolytatásával összefüggő jogszabályokban előírt kötelezettség teljesítése A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 46.§ (2) bekezdése szerinti megőrzési idő végéig
Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények igazolása körében az ajánlattevő, illetve a részvételre jelentkező által megadott személyes adatok Az ajánlattevő alkalmassági követelményeinek vizsgálata Jogi kötelezettség teljesítése a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény (Kbt.) 65.§-a, valamint a Kbt. Felhatalmazásával megalkotott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 19-20.§-ai alapján / Szerződés teljesítése A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 46.§ (2) bekezdése szerinti megőrzési idő végéig
Műszaki és szakmai alkalmassági követelmények igazolása körében az ajánlattevő, illetve a részvételre jelentkező által megadott személyes adatok Az ajánlattevő alkalmassági követelményeinek vizsgálata Jogi kötelezettség teljesítése a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény (Kbt.) 65.§-a, valamint a Kbt. Felhatalmazásával megalkotott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21-25.§-ai alapján / Szerződés teljesítése A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 46.§ (2) bekezdése szerinti megőrzési idő végéig
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmassági igazolása körében az ajánlattevő által megadott személyes adatok Az ajánlattevő alkalmassági követelményeinek vizsgálata Jogi kötelezettség teljesítése a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény (Kbt.) 65.§-a, valamint a Kbt. Felhatalmazásával megalkotott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 26.§-a alapján / Szerződés teljesítése A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 46.§ (2) bekezdése szerinti megőrzési idő végéig
Az ajánlattevőkkel és részvételre jelentkezőkkel kapcsolatos kizáró okok igazolása körében az ajánlattevő, részvételre jelentkező és alvállalkozó által megadott személyes adatok Pályázati feltételek elbírálása, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása Jogi kötelezettség teljesítése a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62.§-a alapján / Szerződés teljesítése A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 46.§ (2) bekezdése szerinti megőrzési idő végéig

A fenti adatkezelések kapcsán az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a pályázó az elbíráláshoz feltétlenül szükséges adatokat teljeskörűen nem adja meg, akkor az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye lehet a közbeszerzési eljárásból való kizárás, illetőleg a szerződés megkötésének vagy teljesítésének lehetetlenülése.

1.4 Személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

 

Címzettek kategóriája A címzettek részére átadott személyes adatok kategóriája A címzett kategóriája (ha van ilyen) A címzett által végzett tevékenység
Közbeszerzési Hatóság Kbt. 37.§-a szerinti közzététel alá eső személyes adatok Önálló adatkezelő A Közbeszerzési Hatóság az Adatkezelő által a Kbt. 37.§-a szerinti adatokat hirdetmény útján közzéteszi.
AW-DEV Computer Korlátolt Felelősségű Társaság; Care All Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, IT-PNG-SYSTEM Kft., PROGEN Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, MICROWARE HUNGARY Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Az Adatkezelő informatikai szerverein tárolt személyes adatok (vagyis az pályázati programban a weboldalon a regisztráció során megadott adatok, valamint a Támogatási eljárás során megadott adatok); tárhelyszolgáltatás során hozzáférhetővé váló személyes adatook Adatfeldolgozó Az adatfeldolgozók az Adatkezelővel fennálló jogviszonyuk alapján IT szolgáltatást végzenek az informatikai rendszer technikai üzemeltetésével kapcsolatban.

A személyes adatok fenti adatfeldolgozó részére történő továbbításával az Adatkezelő az érintett adatait az Európai Gazdasági Térség országain kívüli harmadik országba nem továbbítja.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a fentebb megnevezett címzetten kívül más címzett számára nem továbbítja, kivéve, ha az adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező.

1.5 Különleges adatok kezelése

Az Adatkezelő különleges adatot a közbeszerzési eljárás során nem kezel.

1.6 Más forrásból beszerzett érintetti adatok

Az Adatkezelő a közbeszerzési eljárásban résztvevőkről adatot csak nyilvános adatbázisból szerez be, egyéb forrásból adatbeszerzés nem történik.

1.7 Érintetti jogok jelen adatkezelés vonatkozásában

Az ajánlattevő, részvételre jogosult, és egyéb a közbeszerzési eljárással adatkezelési szempontból érintett (a továbbiakban: pályázó) kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását. A pályázót megilleti továbbá a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához való jog.

A) A hozzáféréshez való jog

A pályázó bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát. A hozzáférés joga gyakorlása során a pályázó arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező pályázói kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben a pályázó hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult a pályázó kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben a pályázó a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat, példányonként/oldalanként 200 Ft-ot számol fel. 

B) A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő a pályázóra vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja a pályázó, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal pályázó személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A pályázót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. 

C) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Amennyiben a pályázó valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben: 

  • az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
  • olyan adatkezelésről van szó, amely a pályázó hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást a pályázó visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy
  • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A pályázót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

D) Az adatkezelés korlátozásához való jog

A pályázó személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben: 

  • a pályázó vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, de a pályázó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a pályázó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez a pályázó hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a pályázót előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A pályázót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

E) Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Ha a pályázó úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni. Ezt Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei:  

Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A pályázó – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. A pályázó jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. A pályázó jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a pályázót a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

1.8 Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az Adatkezelőnek a pályázókra vonatkozó adatkezelése során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik. 

1.9 Az érintett kérelmének megválaszolására nyitva álló határidő

Az Adatkezelő gondoskodik róla, hogy amennyiben a jelen adatkezeléssel kapcsolatban az érintettek bármely jogukat gyakorolják és ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt megkeresik, az Adatkezelő az ilyen kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol, ide nem értve a hozzájárulás visszavonásának esetét, amikor haladéktalanul intézkedik a hozzájárulás alapján kezelt adatok törléséről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, az előző bekezdésben foglalt határidő további két hónappal meghosszabbítható. Ilyen esetben az Adatkezelő a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni.

***

Hatályos: 2018. május 25-től.

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Cookie adatkezelési tájékoztatónkat itt találhatja meg.

Megértettem